1. Toepassing

Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing behoudens voor zover daarvan in de algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International Amateur Athletic Federation (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in de algemene voorwaarden wordt afgeweken.

2. Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)

De organisator deelt de deelnemer in een wedstrijdcategorie in op basis van geslacht en leeftijd op de dag van het evenement. De navolgende categorieën worden onderscheiden (bij meer dan 1 deelnemer per categorie)

Geslacht Categorie Leeftijd Geslacht Categorie Leeftijd
Mannen Senior 18 t/m34 Vrouwen Senior 18 t/m34
Mannen M35 35 t/m39 Vrouwen V35 35 t/m39
Mannen M40 40 t/m44 Vrouwen V40 40 t/m44
Mannen M45 45 t/m49 Vrouwen V45 45 t/m49
Mannen M50 50 t/m54 Vrouwen V50 50 t/m54
Mannen M55 55 t/m59 Vrouwen V55 55 t/m59
Mannen M60 60 t/m64 Vrouwen V60 60 t/m64
Mannen M65 65 t/m69 Vrouwen V65 65 t/m69
Mannen M70 70 en ouder Vrouwen V70 70 en ouder

 

Masters kunnen kenbaar maken dat zij in de categorie senioren willen deelnemen. Deelname is slechts mogelijk in een categorie (of senior, of master).
De deelnemer dient voorafgaande aan het evenement te controleren of de hem door de organisator toegekende indeling juist is.

3. Vaststelling uitslag

De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden (bijvoorbeeld ontbrekende passage). Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

4. Prijzen

Voor de winnende deelnemer bij de mannen en vrouwen overall zijn er prijzen te behalen. Een deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. De prijzen worden toegekend aan de hand van de bruto – eindtijden, dit geldt ook voor het verbreken van het parcoursrecord.

5. Wijze van voortbewegen

Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze en volgens de regels van de Atletiekunie en IAAF.

6. Tijdregistratie

De organisator stelt de finishtijd en de tussentijden van de deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van de chip in het startnummer. De organisator kan de tijden van de deelnemer alleen dan registreren indien het startnummer met chip volgens voorschrift gedragen wordt.

7. Diskwalificatie/ uit de wedstrijd halen

De organisator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien deze zaak op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

8. Instructies wedstrijdleiding

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de organisator behoren.
Deelnemers aan het loopevenement die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of hulpmiddelen, dienen vooraf toestemming te vragen bij de wedstrijdleiding.

9. Startnummer

Het startnummer moet door de deelnemer duidelijk zichtbaar gedragen worden.

10. Overige bepalingen

De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht. Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.
Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

 

 

Algemene voorwaarden Van Goghloop Zundert

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Evenement: de in enig jaar te houden hardloopwedstrijd Van Goghloop Zundert.
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon (volwassen of kind) die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 5. Organisator: de Stichting Van Goghloop Zundert
 6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2 Deelname

 1. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon die tenminste de door de organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt (zie wedstrijdreglement).
 2. De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
 3. De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten nemen.
 4. Indien een Deelnemer is verhinderd aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
 5. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.
 6. Organisator kan op grond van uitzonderlijke (weers-)omstandigheden besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de organisator om het evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten.

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van de schade uitkeert.
 3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
 4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het evenement. De organisator adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren.
 5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. De orgisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van kleding en/of schade aan eigendommen.

 

Artikel 4 Portretrecht

 1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

 

Artikel 5 Persoonsgegevens

 1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam een wedstrijdresultaten. Bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Voor meer info over de privacyverklaring klik hier

Artikel 6 Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen de organisator en de deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.